Наш Систем За Работа


На чело со секторите определени во полето на главната дејност другите производи/ услуги кои се нудат или бараат  или производите/ услугите што Ант груп ги бара или нуди да  се обезбеди најдобар квалитет и најекономични цени.

За нашите клиенти кои ни го испраќаат формуларот за понуда / барање кој се наоѓа на нашата веб страна раководителот на соодветниот оддел од нашата компанија се активира и истражува најквалитетен производ со најекономична цена и подготвува понуда која ја испраќа на клиентот.

Во врска со понудата или побарувањето се стапува во контакт со реномирани фирми од соодветниот сектор, со сваќање да заработи клиентот, се прави понуда добиена од податоците од истражувањето за најдобра услуга, најквалитетен производ со најеконимична цена и истата понуда се испраќа на клиентот. Доколку клиентот ја прифати понудата се поканува во канцелариите на компанијата да дојде и да се склучи и потпише договорот. Договорот се реализира според условите кои се поставени во него. Бидејќи нашата компанија професионално работи склучува договор. Ако сака клиентот користи консултантски и посреднички услуги. За испратените понуди и барања нашата фирма го задржува правото дали ќе одговори или нема да одговори.

При работењето нашата компанија дава максимална важност на бизнис принципите, етичките вредности, трговската етика, еколошките вредности и социјалната одговорност. Ова се наши најважни вредности.

1. Наши главни цели

 • Да станеме лидер фирма во бизносот на регионот и светот
 • На комерцијални и индивидуални клиенти да бидеме нивна најпосакувана компанија
 • Во Бизнис секторот да бидеме фирма каде работат и посакуваат да работат многу лица
 • Во сите процеси, во секторот на кој припаѓаме постигнувајќи најголема брзина и највисок квалитет да го обезбедиме задоволството на клиентите
 • Нашата компанија да има балансиран раст и да биде компанија со одржлива профитабилност

2. Главни стратегии

Да го зголемат изборот на специјално дизајнираниот  производ / услуга со традиционални трговски активности заедно 
Во рамките на сегментација на купувачи  обезбедуваат привилегирани производи и услуги особено со комерцијални фирми со среден и горен приход, сопственик на индивидуалните клиенти 
Донесување на квалитетна услуга ориентирана кон корисниците
Обезбедување на продуктивност на деловните процеси
Обезбедување на мотивација и постојан развој  на системи за управување со перформанси и кариера 
Да обезбеди квалитетна услуга во областа на меѓународната трговија со домашни и меѓународни дилерски мрежи

Call Us

3. Корпоративни вредности

 • Насоченост кон клиенти
 • Безбедност
 • Искреност
 • Креативност
 • Динамика
 • Рационализам
 • Сензитивност
 • Самодоверба
 • Отвореност на промени
 • Транспарентност
 • Свест за општествената одговорност
 • Споделување информации и искуство

Call Us

4. Поле На Делување

Ант груп, со седиште во Македонија, согласно понудата и побарувачката на државите од соседството и регионот врши увоз и извоз на прехранбени производи, резервни делови за коли,  машини за производство, амбалажа, аеросолни производи, технички хемиски производи, здравствени производи  и нега потоа градежни активности, претприемништво, инвестиции во недвижности, консултантски услуги, посредништво и преставување на клиентите на производите и услугите кои се произведуваат или се предмет на купување и продажба со најдобар квалитет и економски цени

Call Us

5. Поле На Услуги

 • Градежни и претприемнички услуги (странови - деловен простор - индустриски објекти)
 • Купување – продажба – закуп на недвижности (странови - деловен простор - индустриски објекти)
 • Консултации и посредништво со индустриски машини и опрема предмет на инвестиција 
 • Консултации за инвестиции, почнувајќи од основање на компанијата за приватни и правни лица, па се до процесот на производството, и давање на консултации на  правни и други нивоа